X

Lütfen Para Birimi Seçiniz

Türk Lirası $ US Dollar
X

Lütfen Para Birimi Seçiniz

Türk Lirası $ US Dollar

KVKK Aydınlatma Metni

AnasayfaKVKK Aydınlatma Metni

Hostpark Internet Hizmetleri Bilişim Teknolojileri San. ve Tic. Ltd. Şti.
V.Dairesi: Kadifekale
Vergi No: 4630569004
Tic. Sic. No: 188115
Mersis: 0463 0569 0040 0018
İzmir Ticaret Odası Üye No : 1743531

 

KVKK Aydınlatma Metni

1. Amaç ve talimatlar ile sınırlılık

Sözleşme kapsamında taraflar, süreçlere bağlı olarak ‘’veri sorumlusu’’ veya ‘’veri işleyen’’ konumunda
olabileceklerdir. Taraflardan birinin, diğer taraf adına Kişisel Veri işlediği durumlarda ilgili taraf 6698
sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (‘’Kanun’’)kapsamında ‘’veri işleyen ‘’olarak kabul edilecektir.
Bu durumda, bahsi geçen taraf, Kişisel Verileri münhasıran karşı tarafın talimatları doğrultusunda
işlemekte yükümlü olup, talimatların dışında ve /veya kendi adına herhangi bir şekilde veri işleme
faaliyeti gerçekleştiremez.

Veri sorumlusu ile veri işleyen ve/veya Kişisel Verileri üçüncü bir kişiye aktaran taraf, ilgili veri
sahiplerinden Kanun kapsamında gerekli açık ve aydınlatılmış rızanın alındığını ve bu kapsamda ilgili veri
sahiplerine Kanun ‘un 10. Maddesi kapsamında gerekli bilgilendirmelerin yapıldığı taahhüt eder.

Kişisel Veriler, verilerin aktarıldığı tarafça münhasıran verilerin kendisine aktarılması amacı ile sınırlı
olarak işlenebilir. Kişisel Verilerin anılan kapsamın dışına herhangi bir şekilde işlenmesi, verileri aktaran
tarafın konuya ilişkin yazılı iznine tabidir.

Kişisel Verilerin saklanması ve işlenmesi hususlarında üçüncü taraf hizmetlerinin kullanılması ve bu
doğrultuda Kişisel Verilerin yurtiçi veya yurtdışına aktarımının söz konusu olması halinde, Kişisel
Verilerin aktaran tarafın onayı doğrultusunda ilgili üçüncü taraflar Kanun ve yürürlükteki sair mevzuata
uygunluğun sağlanması amacıyla gerekli sözleşmeler akdedilecektir.

Sözleşme süresi içerisinde aktarılan Kişisel Veriler ilgili veri sahibi ile ayrıca bir yasal/akdi ilişki tesis
edilmediği sürece, taraflar arasındaki hizmet ilişkisinin sona ermesi ile birlikte ilgili mevzuata uygun
olarak silinecek veya yok edilecektir. Taraflar her birinin, Kişisel Verilerin saklanmasına ilişkin yasal bir
zorunluluğunun bulunması halinde Kişisel Veriyi saklamakla yükümlü olan taraf, Kişisel Verileri ilgili
mevzuat kapsamında gereken süre ve amaçla sınırlı olarak saklayabilir.

2. Veri Güvenliği

Taraflar, gerek kendi personeli gerekse üçüncü taraflarca Kişisel Verilere yetkisiz bir şekilde erişilmesini,
işlenmesini ve Kişisel Verilerin kendisine aktarımı amacı dışında kullanılmasını engellemek üzere
mevzuatta öngörülen önlemleri almakla yükümlüdür. Bu çerçevede, taraflardan her biri, Kanun, ilgili
mevzuat ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından öngörülen tüm yükümlülükleri tam ve eksiksiz
olarak yerine getireceğini, aksi takdirde oluşacak ve/veya oluşabilecek tüm zararlardan sorumlu
olacağını beyan, kabul ve taahhüt eder.

Bu hususta doğabilecek her türlü uyuşmazlık taraflar arasında müzakere yoluyla çözülmeye çalışacak;
bunun mümkün olamaması halinde, münhasıran İzmir Mahkeme ve İcra Daireleri yetkili olacaktır. İşbu
ek Sözleşme Türk hukukuna tabidir.

3. Mevzuat değişikliklerinin uygulanması

Bahsi geçen düzenlemeler kapsamında meydana gelebilecek herhangi bir değişiklik veya
güncelleme nedeniyle tarafların Kişisel Verilerin işlenmesine ilişkin süreçlerinde bir
değişiklik yapılmasının gerekmesi halinde, ilgili taraf söz konusu değişikliği en geç ilgili yeni
/güncel düzenleme yürürlüğe girmeden evvel tamamlamakla yükümlüdür.

İlgili mevzuatta meydana gelebilecek değişikliklerin işbu Sözleşme’nin tadilini gerektirmesi
halinde, taraflar söz konusu değişikliklerin en kısa sürede yapılabilmesi için makul çabayı
gösterdiklerini kabul, beyan ve taahhüt ederler. Bununla birlikte, değişiklik yapılması
gereken Sözleşme hükmü, taraflarca bu hususta ilgili mevzuatta uygun görülen azami süre
içerisinde bir aksiyon alınmamış olsa dahi, yeni/güncel yasal düzenlemenin yürürlük tarihi
itibariyle yeni /güncel mevzuata uygun şekilde uygulanacaktır.


Top